Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politika

1 Genel hükümler
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu politika, 27.07.2006 tarihli ve 152-FZ sayılı "Kişisel Veriler Hakkında" Federal Kanunun (bundan sonra Kişisel Veriler Kanunu olarak anılacaktır) gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. No. 152-FZ "Kişisel Veriler Hakkında" (bundan böyle Kişisel Veriler Kanunu olarak anılacaktır) ve Vadim Eduardovich Sapunov (bundan böyle operatör olarak anılacaktır) tarafından üstlenilen kişisel verilerin işlenme düzenini ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri belirler.
1.1 Operatörün temel amacı ve faaliyetlerinin koşulu, kişisel verilerin işlenmesinde, gizlilik haklarının, kişisel ve aile sırlarının korunması da dahil olmak üzere, insan ve medeni hak ve özgürlükleri gözetmektir.
1.2 Bu Operatörün Kişisel Veri İşleme Politikası ("Politika"), Operatörün https://mpcontent.io/ web sitesinin ziyaretçileri hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir.
2 Politikada kullanılan temel kavramlar
2.1 Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi - kişisel verilerin bilgisayar teknolojisi aracılığıyla işlenmesi.
2.2 Kişisel verilerin bloke edilmesi, kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak durdurulması anlamına gelir (işleme, kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için gerekli olmadığı sürece)
2.3 Web sitesi, https://mpcontent.io/ ağ adresinde internette bulunmalarını sağlayan grafik ve bilgi materyallerinin yanı sıra bilgisayar programları ve veritabanları anlamına gelir.
2.4 Kişisel veri bilgi sistemi, veri tabanlarında bulunan kişisel verilerin ve kişisel verilerin işlenmesini sağlayan bilgi teknolojileri ve teknik araçların bir toplamıdır.
2.5. Kişisel verilerin kimliksizleştirilmesi - ek bilgi kullanmadan kişisel verilerin belirli bir Kullanıcıya veya diğer kişisel veri öznesine atfedilmesini belirlemenin imkansız olduğu eylemler.
2.6 Kişisel verilerin işlenmesi - kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, sistematik hale getirilmesi, biriktirilmesi, depolanması, açıklığa kavuşturulması (güncellenmesi, değiştirilmesi), çıkarılması, kullanılması, aktarılması (dağıtılması, sağlanması, erişilmesi), anonim hale getirilmesi, engellenmesi, silinmesi, imha edilmesi dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen her türlü eylem (işlem) veya eylemler (işlemler) kümesi.
2.7 Operatör - bağımsız olarak veya diğer kişilerle birlikte kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve (veya) gerçekleştiren ve ayrıca kişisel verilerin işlenme amacını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemleri (işlemleri) belirleyen bir devlet organı, belediye otoritesi, tüzel kişi veya birey.
2.8 Kişisel veriler - https://mpcontent.io/ web sitesinin belirli veya tanımlanmış bir Kullanıcısı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her türlü bilgi.
2.8. Kişisel veriler - https://mpcontent.io/ web sitesinin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir Kullanıcısı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her türlü bilgi.
2.9. Kişisel veri sahibi tarafından dağıtım için izin verilen kişisel veriler - kişisel veri sahibi tarafından kişisel verilerin işlenmesine rıza gösterilerek erişimi sağlanan, kişisel veri sahibi tarafından kişisel verilere ilişkin kanunda öngörülen şekilde dağıtım için izin verilen kişisel veriler (bundan böyle - dağıtım için izin verilen kişisel veriler).
2.10. Kullanıcı - https://mpcontent.io/ adresinin herhangi bir ziyaretçisi.
2.11. Kişisel verilerin sağlanması - kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çevresine ifşa edilmesini amaçlayan eylemler.
2.12. Kişisel verilerin dağıtımı - kişisel verilerin medyada yayınlanması, bilgi ve telekomünikasyon ağlarında yayınlanması veya kişisel verilere başka herhangi bir şekilde erişim sağlanması da dahil olmak üzere, kişisel verilerin belirsiz sayıda kişiye ifşa edilmesini (kişisel verilerin aktarılması) veya sınırsız sayıda kişinin kişisel verilerle tanışmasını amaçlayan her türlü eylem.
2.13. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı - kişisel verilerin yabancı bir devletin topraklarına, yabancı bir devlet makamına, yabancı bir gerçek kişiye veya yabancı bir tüzel kişiye aktarılması.
2.14. Kişisel verilerin yok edilmesi - kişisel verilerin bilgi sistemindeki kişisel verilerin içeriğinin daha fazla geri getirilemeyecek şekilde yok edilmesi ve (veya) kişisel verilerin maddi ortamının yok edilmesi sonucunda kişisel verilerin geri getirilemeyecek şekilde yok edildiği herhangi bir eylem.
3 Operatörün temel hak ve yükümlülükleri
3.1 Operatör şu haklara sahiptir:
- Kişisel veri sahibinden güvenilir bilgi ve/veya kişisel veri içeren belgeler elde etme;
- Kişisel veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını geri alması durumunda, işletmeci Kişisel Veriler Kanunu'nda belirtilen gerekçelerle kişisel veri sahibinin rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenmesine devam etme hakkına sahiptir;
- Kişisel Veriler Kanunu veya diğer federal kanunlar tarafından aksi belirtilmedikçe, Kişisel Veriler Kanunu ve buna uygun olarak kabul edilen yönetmelikler tarafından sağlanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli ve yeterli önlemlerin bileşimini ve listesini bağımsız olarak belirler.
3.2 Operatör şunları yapacaktır
- kişisel veri sahibine, talebi üzerine, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgi sağlayacaktır;
- Kişisel verilerin işlenmesini Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki yasaları tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak düzenlemek;
- Kişisel veri sahiplerinin ve yasal temsilcilerinin taleplerine ve sorularına, kişisel verilere ilişkin Kanunun gerekliliklerine uygun olarak yanıt vermek
- Kişisel veri sahiplerinin haklarının korunmasından sorumlu makama, bu makamın talebi üzerine, söz konusu talebin alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde gerekli bilgileri bildirmek
- kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Politikayı yayınlamak veya başka bir şekilde sınırsız erişim sağlamak
- Kişisel verilerin yetkisiz veya kazara erişime, imhaya, değiştirilmeye, engellenmeye, kopyalanmaya, sağlanmaya, dağıtılmaya ve kişisel verilerle ilgili diğer yasa dışı eylemlere karşı korunması için yasal, kurumsal ve teknik önlemlerin alınması
- Kişisel Veriler Kanunu'nda öngörülen şekil ve hallerde kişisel verilerin aktarılmasını (dağıtılmasını, temin edilmesini, erişimini) durdurma, kişisel verileri işlemeyi durdurma ve imha etme
- Kişisel Veriler Kanunu ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.
4 Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri
4.1 Kişisel veri sahipleri şu haklara sahiptir:
- Federal yasalar tarafından öngörülen durumlar haricinde, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgi alma. Bilgiler, operatör tarafından kişisel veri sahibine erişilebilir bir biçimde sağlanır ve bu tür kişisel verilerin ifşa edilmesi için meşru gerekçelerin bulunduğu durumlar haricinde, diğer kişisel veri sahiplerine ilişkin kişisel verileri içermemelidir. Bilgilerin listesi ve bunların elde edilmesine ilişkin prosedür Kişisel Veriler Kanunu'nda belirtilmiştir;
- operatörden kişisel verilerini açıklamasını, kişisel verilerin eksik, eski, yanlış, yasa dışı olarak elde edilmiş veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmaması durumunda bunları engellemesini veya yok etmesini talep etme ve haklarını korumak için yasal önlemler alma;
- malların, işlerin ve hizmetlerin piyasada tanıtılması amacıyla kişisel verilerin işlenmesi için önceden onay alınmasını şart koşma
- kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri çekilmesi
- kişisel verilerinin işlenmesinde operatörün yasadışı eylemlerine veya ihmallerine karşı kişisel veri sahiplerinin haklarının korunması için yetkili organa veya mahkemeye başvurma
- Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından sağlanan diğer hakları kullanmak.
4.2 Kişisel veri sahipleri
- Operatöre kendileriyle ilgili doğru verileri sağlamak;
- Kişisel verilerinin açıklığa kavuşturulması (güncellenmesi, değiştirilmesi) konusunda operatörü bilgilendirmek.
4.3 Operatöre kendileri hakkında yanlış bilgi veren veya başka bir kişisel veri sahibinin rızası olmadan bu kişi hakkında bilgi veren kişiler, Rus yasalarına göre sorumlu olacaktır.
5. Operatör, Kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir
Soyadı, adı, kullanıcı adı. 5.1 Kullanıcının e-posta adresi.
E-posta adresi 5.2.
Telefon numaraları. 5.3.
5.4 Fotoğraflar.
5.5 Web sitesi ayrıca İnternet istatistik hizmetlerini (Yandex Metrika ve Google Analytics ve diğerleri) kullanarak kişisel olmayan ziyaretçi verilerini (çerezler dahil) toplar ve işler.
5.6 Yukarıda belirtilen veriler bundan böyle bu Politikada Kişisel Veriler genel terimi altında anılacaktır.
5.7 Operatör, ırk, etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar veya mahrem yaşamla ilgili herhangi bir özel kişisel veri kategorisini işlemeyecektir.
5.8 Kişisel Veriler Kanunu'nun 10. Maddesinin 1. Kısmında belirtilen özel nitelikli kişisel verilerden yayılmasına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine, Kişisel Veriler Kanunu'nun 10.1. Maddesinde belirtilen yasaklara ve koşullara uyulması halinde izin verilir.
5.9 Kullanıcının yayma yetkisi verilen kişisel verilerin işlenmesine yönelik rızası, kişisel verilerinin işlenmesine yönelik diğer rızalardan ayrı olarak resmileştirilecektir. Özellikle Kişisel Veriler Kanunu Madde 10.1'de öngörülen koşullara uyulacaktır. Söz konusu rızanın içeriğine ilişkin gereklilikler, kişisel veri sahiplerinin haklarının korunmasına ilişkin yetkili makam tarafından belirlenir.
5.9.1 Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay Kullanıcı tarafından doğrudan Operatöre verilecektir.
5.9.2 İşletmeci, Kullanıcının yukarıdaki onayının alınmasından itibaren üç iş günü içinde, sınırsız sayıda kişiye dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işleme koşulları, yasakların varlığı ve koşullar hakkında bilgi yayınlayacaktır.
5.9.3 Kişisel veri sahibi tarafından dağıtım için yetkilendirilen kişisel verilerin aktarımı (yayılması, sağlanması, erişimi), kişisel veri sahibinin talebi üzerine herhangi bir zamanda sonlandırılacaktır. Bu talep, kişisel veri sahibinin soyadı, adı, soyadı (varsa), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi veya posta adresi) ve işlenmesi sonlandırılacak kişisel verilerin bir listesini içermelidir. Bu talepte belirtilen kişisel veriler yalnızca gönderildiği Operatör tarafından işlenebilir.
5.9.4 Yayılmasına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rıza, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Politikanın 5.9.3 maddesinde belirtilen talebin İşletmeci tarafından alınması üzerine sona erecektir.
6. Kişisel veri işleme ilkeleri
6.1 Kişisel verilerin işlenmesi hukuka uygun ve adil olmalıdır.
6.2 Kişisel verilerin işlenmesi belirli, önceden belirlenmiş ve meşru amaçlara ulaşmakla sınırlı olacaktır. Kişisel verilerin toplanma amaçlarıyla bağdaşmayan hiçbir kişisel veri işlemesine izin verilmez.
6.3 Birbiriyle uyumsuz amaçlar için işlenen kişisel verileri içeren veri tabanları birleştirilemez.
6.4 Yalnızca işlenme amaçlarını karşılayan kişisel veriler işlenir.
6.5 İşlenen kişisel verilerin içeriği ve kapsamı, belirtilen işleme amaçlarına uygun olmalıdır. İşlenen kişisel veriler, belirtilen işleme amaçlarına göre aşırı olmamalıdır. 6.6
6.6 Kişisel veriler işlenirken, kişisel verilerin doğruluğu, yeterliliği ve gerektiğinde kişisel veri işleme amacına uygunluğu sağlanacaktır. İşletmeci gerekli önlemleri alacak ve/veya eksik veya yanlış verilerin kaldırılmasını veya açıklığa kavuşturulmasını sağlayacaktır.
6.7 Kişisel veriler, kişisel verilerin saklama süresi federal yasalar, kişisel veri sahibinin taraf, lehtar veya garantör olduğu bir anlaşma ile belirlenmediği sürece, kişisel veri sahibinin tanımlanmasına olanak tanıyan bir biçimde, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiğinden daha uzun süre saklanmayacaktır. İşlenen kişisel veriler, işleme hedeflerine ulaşıldığında veya bu hedeflere ulaşmak için artık gerekli olmadığında, federal yasa tarafından aksi belirtilmedikçe imha edilecek veya kişiliksizleştirilecektir.
7. Kişisel verilerin işlenme amaçları
7.1 Kullanıcı'nın kişisel verilerinin işlenme amacı:
- E-posta göndererek Kullanıcıyı bilgilendirmek;
- Medeni hukuk sözleşmelerinin akdedilmesi, yürütülmesi ve sonlandırılması.
7.2 Operatör ayrıca Kullanıcıya yeni ürün ve hizmetleri, özel teklifleri ve çeşitli etkinlikleri bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Operatöre mpcontent@yandex.ru adresinden "Yeni ürün ve hizmetler ile özel teklifler hakkındaki bildirimlerin aboneliğini iptal et" notuyla bir e-posta göndererek bilgi mesajlarını almayı her zaman reddedebilir.
7.3 İnternet istatistik hizmetleri aracılığıyla toplanan anonimleştirilmiş Kullanıcı verileri, Kullanıcının web sitesindeki faaliyetleri hakkında bilgi toplamak ve web sitesinin ve içeriğinin kalitesini artırmak için kullanılır.
8. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak
8.1 Kişisel verilerin operatör tarafından işlenmesinin yasal dayanağı aşağıdakiler olacaktır
- Operatör ile kişisel veri sahibi arasında akdedilen sözleşmeler;
- Federal yasalar ve kişisel verilerin korunması alanındaki diğer yasa ve yönetmelikler;
- Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine ve yayılmasına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızası.
8.2. Operatör, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca https://mpcontent.io/ web sitesinde bulunan özel formlar aracılığıyla Kullanıcı tarafından doldurulması ve/veya gönderilmesi veya Operatöre e-posta ile gönderilmesi halinde işler. Kullanıcı, ilgili formları doldurarak ve/veya kişisel verilerini İşletmeciye göndererek bu Politikaya onay verdiğini ifade eder.
8.3. Operatör, Kullanıcının tarayıcı ayarlarında buna izin verildiği takdirde Kullanıcı hakkında anonimleştirilmiş verileri işler (çerez kaydetme ve JavaScript teknolojisinin kullanımı etkinleştirilir).
8.4 Kişisel veri sahibi, kişisel verilerini sağlama kararını kendisi verir ve rızasını özgürce, isteyerek ve kendi menfaati doğrultusunda verir.
9. Kişisel verilerin işlenmesi için koşullar
9.1 Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rızasına tabi olacaktır.
9.2 Kişisel verilerin işlenmesi, Rusya Federasyonu'nun uluslararası bir anlaşması veya kanunla öngörülen hedeflere ulaşmak için, Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından operatöre yüklenen işlevlerin, yetkilerin ve görevlerin yerine getirilmesi için gereklidir.
9.3. Kişisel verilerin işlenmesinin adaletin yerine getirilmesi, bir yargı faaliyetinin yürütülmesi, başka bir organın veya yetkilinin icra takibine ilişkin Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak yürütülecek bir faaliyeti için gerekli olması.
9.4 Kişisel verilerin işlenmesinin kişisel veri sahibinin taraf olduğu veya lehtar ya da garantör olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olması, ayrıca kişisel veri sahibinin inisiyatifiyle bir sözleşmenin veya kişisel veri sahibinin lehtar ya da garantör olacağı bir sözleşmenin akdedilmesi için gerekli olması.
9.5 Kişisel verilerin işlenmesinin, kişisel veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek kaydıyla, işletmecinin veya üçüncü tarafların haklarının ve meşru menfaatlerinin kullanılması veya sosyal açıdan önemli amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olması.
9.6 Veri sahibi tarafından veya veri sahibinin talebi üzerine erişim izni verilen kişisel verilerin işlenmesi (bundan böyle "kamuya açık kişisel veriler" olarak anılacaktır).
9.7 Federal yasalar uyarınca yayına veya zorunlu ifşaya tabi olan kişisel verilerin işlenmesi.
10. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ve diğer işlemlere ilişkin prosedür
Operatör tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, kişisel verilerin korunması alanında yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerine tam olarak uymak için gerekli yasal, kurumsal ve teknik önlemler uygulanarak sağlanır.
10.1. İşletmeci, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişimini engellemek için mümkün olan tüm önlemleri alır.
10.2 Kullanıcının kişisel verileri, yürürlükteki yasaların uygulanmasıyla ilgili durumlar veya kişisel veri sahibinin bir medeni hukuk sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için verilerin üçüncü bir tarafa aktarılması için Operatöre onay vermesi dışında, hiçbir koşulda üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.
10.3 Kişisel verilerde yanlışlıkların tespit edilmesi durumunda, Kullanıcı, Operatörün mpcontent@yandex.ru e-posta adresine "Kişisel verilerin güncellenmesi" işaretli bir bildirim göndererek kişisel verileri kendisi güncelleyebilir.
10.4 Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin süre, sözleşme veya yürürlükteki kanun tarafından farklı bir süre öngörülmediği sürece, kişisel verilerin toplanma amaçlarının gerçekleştirilmesine göre belirlenir.
Kullanıcı, Operatöre mpcontent@yandex.ru e-posta adresine "Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri çekilmesi" notuyla e-posta yoluyla bir bildirim göndererek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını istediği zaman geri çekebilir.
10.5 Ödeme sistemleri, iletişim araçları ve diğer hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü taraf hizmetleri tarafından toplanan tüm bilgiler, söz konusu kişiler (Operatörler) tarafından Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası uyarınca saklanır ve işlenir. Kişisel veri sahibi ve/veya Kullanıcı, söz konusu belgelerden zamanında haberdar olmakla yükümlüdür. Operatör, bu maddede atıfta bulunulan hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların eylemlerinden sorumlu olmayacaktır.
10.6. Kişisel veri sahibi tarafından, dağıtımına izin verilen kişisel verilerin aktarılması (erişim izni verilmesi dışında) ve işlenmesi veya işleme koşulları (erişim izni verilmesi dışında) hakkında belirlenen yasaklar, kişisel verilerin Rus mevzuatında tanımlandığı şekilde devlet, kamu ve diğer kamu çıkarları için işlenmesi durumunda geçerli olmayacaktır.
10.7. Operatör, kişisel verileri işlerken kişisel verilerin gizliliğini sağlayacaktır.
10.8. Operatör, kişisel verilerin saklanma süresi federal yasa, kişisel veri sahibinin taraf olduğu bir anlaşma, bir lehtar veya kişisel veri sahibinin lehtar olduğu bir garantör tarafından belirlenmediği sürece, kişisel verileri, kişisel veri sahibinin kimliğinin belirlenmesine olanak tanıyan bir biçimde, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiğinden daha uzun süre saklamayacaktır.
10.9. Kişisel veri işlemenin sona erdirilmesinin koşulu, kişisel veri işleme amaçlarına ulaşılması, kişisel veri sahibinin rızasının sona ermesi veya kişisel veri sahibi tarafından rızanın geri çekilmesi ve ayrıca hukuka aykırı kişisel veri işlemenin tespit edilmesi olabilir.
11. Operatör tarafından alınan kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemlerin listesi
11.1. İşletmeci, kişisel verileri toplar, kaydeder, sistematize eder, biriktirir, depolar, netleştirir (günceller, değiştirir), çıkarır, kullanır, aktarır (dağıtım, sağlama, erişim), anonimleştirir, engeller, siler ve imha eder.
11.2 Operatör, bilgi ve telekomünikasyon ağları aracılığıyla alınan bilgilerin alınması ve/veya iletilmesi ile birlikte veya bunlar olmaksızın kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini gerçekleştirecektir.
12. ki̇şi̇sel veri̇leri̇n sinir ötesi̇ aktarimi
12.1 Operatör, kişisel verilerin sınır ötesi aktarımının başlamasından önce, kişisel veri aktarımının gerçekleştirileceği yabancı ülkenin kişisel veri sahiplerinin haklarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağladığından emin olmakla yükümlüdür.
12.2 Kişisel verilerin yukarıdaki gerekliliklere uymayan yabancı ülkelere sınır ötesi aktarımı, ancak kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin sınır ötesi aktarımına ve/veya kişisel veri sahibinin taraf olduğu sözleşmenin ifasına yazılı olarak rıza göstermesi halinde gerçekleşebilir.
13. Kişisel verilerin gizliliği
İşletmeci ve kişisel verilere erişim sağlayan diğer kişiler, federal yasada aksi belirtilmedikçe, kişisel veri sahibinin rızası olmadan kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa etmemek ve dağıtmamakla yükümlüdür.
14. Nihai hükümler
14.1 Kullanıcı, mpcontent@yandex.ru adresinden e-posta yoluyla Operatör ile iletişime geçerek kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin merak ettiği sorular hakkında açıklama alabilir.
14.2 Bu belge, Operatörün kişisel veri işleme politikasındaki her türlü değişikliği yansıtacaktır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir.
14.3. Politikanın güncel versiyonu internette https://mpcontent.io/privacypolicy adresinde ücretsiz olarak mevcuttur.